Chữ ký số cho Tổ chức, doanh nghiệp

Chứng thư số dành cho Tổ chức, doanh nghiệp là loại chứng thư số đại diện cho Tổ chức, khi sử dụng trong giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương con dấu của Tổ chức. Cặp khóa và chứng thư số này được chứa trong thiết bị PKI chuyên dụng như PKI Token hoặc Smartcard.

Chứng thư số của doanh nghiệp, tổ chức bao gồm các thông tin sau:

Tên của tổ chức/doanh nghiệp.
Số hiệu chứng thư số (Serial number).
Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số.
Khóa công khai của chứng thư số.
Tên của Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Chữ ký số của Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
Dịch vụ chữ ký số dành cho Tổ chức, doanh nghiệp của NewTel-CA mang lại nhiều lợi ích cho Tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch điện tử như:

Các dịch vụ công điện tử: thuế điện tử, hải quan điện tử, BHXH điện tử, đăng ký kinh doanh qua mạng, …
Chứng từ, hóa đơn điện tử
Ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử, đấu thầu điện tử
Ký số trên văn bản, email
Xác thực và định danh trên các hệ thống quản trị (Portal, ERP, …)
(Đăng ký chữ ký số NewTel-CA cho Tổ chức, doanh nghiệp của bạn ngay bây giờ! Tại đây)